Msgr. Theodor Joset, Prokurator der Propaganda in China und erster Apostol: Präfekt in Hongkong, 1804–1842

TitreMsgr. Theodor Joset, Prokurator der Propaganda in China und erster Apostol: Präfekt in Hongkong, 1804–1842
Type de publicationJournal Article
Année de publication1942
AuteursBeckmann, J
JournalZeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte
Pagination19 - 38, 121–139
Date de publication1942
Mots-clés02. China, 02. Grossbritannien