Die Schweiz und die ’Judenfrage’ 1933–1945: Quellen und Materialien zur Geschichte eines Dilemmas

TitreDie Schweiz und die ’Judenfrage’ 1933–1945: Quellen und Materialien zur Geschichte eines Dilemmas
Type de publicationBook Chapter
Année de publication1989
AuteursPicard, J
EditeurWiehn, ERoy, Claussen, D
Titre du livreJudenfeindschaft
Pagination119 - 161
Date de publication1989
ÉditeurHartung-Gorre
VilleKonstanz
ISBN3-89191-272-2
Mots-clés05.2 Asylpolitik